ÇALIŞANLARA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş. (“SEGER”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, SEGER bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 21832 sicil numarasıyla kayıtlı, “Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Mustafa Karaer Cad. No:22 Osmangazi / Bursa” adresinde mukim SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş. veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz SEGER tarafından;
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
• Emeklilik, hayat ve sağlık sigortası yardımlarında bulunmak ve bunlara ilişkin süreçleri yönetmek,
• Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,
• Tesis giriş çıkışlarında kullanılacak kart üretimlerinin yapılması,
• Performans ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,
• İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,
• İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak,
• İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta SEGER insan kaynakları departmanı personeline ve amirlerine, muhasebe ve finans departmanı personeline, Şirket yöneticilerine, Şirket hissedarlarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla dışarıdan hizmet alınan OSGB’lere (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve PDKS sisteminin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı ve İdari İşler Departmanı ve SEGER tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bir önceki çalıştığı yerden getireceği çalışma belgesi!

Bu kapsamda; Ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası, ehliyet ve sürücü sınıfı bilgisi, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, istirahat ve sağlık raporları, ücretli-ücretsiz izin formları, adli sicil kaydı, performans raporları, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla paylaşılan sağlık verileri, iş kıyafetlerinin dağıtılması amacıyla beden bilgileri tipindeki kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, SEGER’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla SEGER’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları
Dilediğiniz zaman SEGER’e başvurarak kişisel verilerinizin;
• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere Kanun’un 11/c-d bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulunca öngörülen işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak SEGER’e iletebilir, detaylı bilgi almak için SEGER’in internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;
1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Mustafa Karaer Cad. No:22 Osmangazi / Bursa” adresine iletilmesi,
2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca SEGER’e daha önce bildirilen ve SEGER’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@seger.com adresine iletilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular SEGER tarafından reddedilecektir. SEGER’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş.

© 2024 Tüm hakları gizlidir. SEGER SES ve ELEKTRİKLİ GEREÇLER SAN. A. Ş.