KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş. (“SEGER”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, SEGER’in bünyesinde kişisel verileri işlenen çalışan, çalışan adayı, müşteri, tedarikçi vb. üçüncü kişi konumundaki gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 21832 sicil numarasıyla kayıtlı, “Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Mustafa Karaer Cad. No:22 Osmangazi / Bursa” adresinde mukim SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş. veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz SEGER tarafından;

 • Sunulan ürün ve hizmetlerde sizleri haberdar etmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • İş ve istihdam politikalarının yürütülmesini sağlamak,
 • İş sözleşmesi, tedarik sözleşmesi, alım satım sözleşmesi gibi SEGER’in asli faaliyetleri arasında yer alan işlerin icra edilmesini sağlamak,
 • Kanunlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Tedarik, satın alma, yenilenebilir pazar süreçlerinin işlerliğini sağlamak,
 • Müşteriler, çalışan adaylar ve tedarikçiler gibi SEGER’le iletişim halinde olan üçüncü kişilerle iletişimi sağlamak,
 • Muhasebe ve finans işlemlerini icra etmek,
 • Kalite standartlarını artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • İstek, talep, şikâyet ve her türlü müşteri destek ihtiyaçlarını karşılamak,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Kanun’da ve sair mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, yasal yükümlülüklerden dolayı SEGER’in satış, pazarlama ve kurumsal iletişim biriminde çalışan yetkililere ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olunan bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, iş ve istihdam politikalarının yürütülmesi adına insan kaynakları departmanına, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına iş yeri hekimine ve anlaşmalı olunan OSGB’lere ve bulut bilişim hizmetleri alınan anlaşmalı firmanın veri tabanlarına Kanun’un 8/1 ve 2 fıkrası uyarınca açık rızanız, diğer kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; SEGER yetkili birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla SEGER’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

5. İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman SEGER’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere Kanun’un 11/c-d bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak SEGER’e iletebilir, detaylı bilgi almak için SEGER’in internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Mustafa Karaer Cad. No:22 Osmangazi / Bursa” adresine iletilmesi,

2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca SEGER’e daha önce bildirilen ve SEGER’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@seger.com adresine iletilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve

Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular SEGER tarafından reddedilecektir.

SEGER’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş.

 

 

KVKK Başvuru Formu İndir

© 2024 Tüm hakları gizlidir. SEGER SES ve ELEKTRİKLİ GEREÇLER SAN. A. Ş.